Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

nienienie
20:05
0323 68e6
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viatworcze tworcze
20:05
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viatworcze tworcze
nienienie
20:01
8215 b521
omg Ted!
nienienie
20:00
8017 c65e 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialifeless lifeless
20:00
“wyjazd do Chin” stał się powszechnie znanym eufemizmem zastępującym “samobójstwo”.
— k. vonnegut / slapstick or lonesome no more!
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
nienienie
20:00
1571 fc62 500
Reposted fromlifeistragic lifeistragic viacytaty cytaty
nienienie
20:00
nienienie
19:59
Dziwnie się patrzy na ludzi, którzy kiedyś byli przyjaciółmi. Bardzo dziwnie.
— Bardzo
Reposted frommoc-arrr-na moc-arrr-na viaTeardrops Teardrops
nienienie
19:59
6760 408e
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
nienienie
19:57
nienienie
19:57
7975 d9f5
Reposted fromsherlock sherlock

April 20 2017

nienienie
20:25
- Dorosłaś.
- Dorosłam.
- Szkoda. Bycie dorosłym jest okropne. Karuzela ciągle się kręci. A ty nie możesz zejść.
— Grey's Anatomy
nienienie
20:24
nienienie
20:24
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
20:24
3441 2575 500

contemporaryartsgallery:

1 PANEL YEAR by Wolfgang Grasse

nienienie
20:24
nienienie
20:23
2665 f6ae
Reposted frombeckycue beckycue viadiscloosure discloosure
nienienie
20:23

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
20:23
1101 2238
Reposted fromdrozdzi drozdzi viadoubleespresso doubleespresso
20:23
8266 02ab
Reposted fromerial erial viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl