Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2018

nienienie
10:10
nienienie
10:10
10:09
3411 e24e 500
Reposted fromikari ikari viapersona-non-grata persona-non-grata
nienienie
10:04
„Słyszałem, że świat jest piękny" — rzekł niewidomy.  „Podobno" — odpowiedział widzący.
— Stanisław Jerzy Lec - Myśli nieuczesane. Wszystkie"
nienienie
10:01
nienienie
10:01
nienienie
10:01
nienienie
10:00
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viaanorexianervosa anorexianervosa
nienienie
10:00
5797 f904
Reposted fromnyaako nyaako viaanorexianervosa anorexianervosa
nienienie
10:00
nienienie
10:00
nienienie
09:58
1543 e165 500
Reposted fromhagis hagis viapersona-non-grata persona-non-grata
nienienie
09:58
Jak byłem młodszy, to zawsze widniał mi gdzieś z tyłu głowy plan na wyjście z tej chujozy. Jakieś sprzyjające okolicznosci.
nienienie
09:57
0107 74be
nienienie
09:56
09:56
nienienie
09:56
Telefony stają się coraz cieńsze i mądrzejsze, a ludzie na odwrót.
— Steve Jobs
nienienie
09:55
nienienie
09:55
nienienie
09:54
Reposted fromAgnya Agnya viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl