Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

nienienie
21:35
2344 1868
Reposted from3ch0 3ch0 viainsanedreamer insanedreamer
21:35
4765 d266 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
20:45
2904 e767 500
20:45
7921 dd7c 500
20:45
20:45
20:45
2576 64e4 500

francescazak:

Jeremy Everett – A Corner Exposed As A Photograph, 2011

Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
nienienie
20:45
0884 4edd 500
Reposted fromla-lu la-lu viainsanedreamer insanedreamer
nienienie
20:44
5949 cc6c
nienienie
20:44
To wspaniałe uczucie, kiedy wiesz, że Twoja dłoń ma swoje miejsce w innej dłoni.
Reposted fromenchantement enchantement vialifeless lifeless
nienienie
20:44
jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie żyć
— AR
Reposted fromcreure creure vialifeless lifeless

May 15 2017

20:51
9727 b49c 500

Along the Nahe, Germany.

Reposted fromgoetze goetze viapersona-non-grata persona-non-grata
nienienie
20:51
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapersona-non-grata persona-non-grata
nienienie
20:51
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
nienienie
20:51
najsmutniejsze jest to, że ja dalej myślę, że coś dla Ciebie znaczę .
— bosobienieradze.soup.io
20:51
1700 fd9a 500

uberragend:

*the deep woods*

20:51
nienienie
20:50
20:50
8596 7aed 500

riskyshitness:

lifehackhealth:

cold water vs hot water showers! 

Even if the hot shower collumn just said ‘death’ I still wouldnt take a cold shower

20:49
8543 58ea
Reposted fromtayfun tayfun viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl